Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
De website www.mijnbehangpapier.be hierna vermeld als MIJNBEHANGPAPIER.BE is een productieonderdeel van GRAFIMON nv. MIJNBEHANGPAPIER is enkel een roepnaam. GRAFIMON nv is een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd in België te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 243 en stelt klanten via haar website in de gelegenheid haar producten te bestellen. Het ondernemingsnummer is BE 0430-661-390. GRAFIMON nv behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk door GRAFIMON nv worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. MIJNBEHANGPAPIER is een online printafdeling die is gespecialiseerd in het printen van digitale bestanden in diverse formaten en op verschillende materialen, gebruik makend van een editor op www.mijnbehangpapier.be Onder de klant (consument) wordt verstaan de natuurlijke persoon die aan MIJNBEHANGPAPIER opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of verrichten van diensten voor niet professionele doeleinden. Een professionele gebruiker is iedere andere opdrachtgever. Alleen de klant (consument) wordt beschermd door de Belgische consumenten wetgeving.
Gebruikersaccount
Het is echter mogelijk dat door onderhoud, Website of network updates of door andere gebeurtenissen of storingen buiten de controle van MIJNBEHANGPAPIER de toegang tot de site of tot het gebruikersaccount is onderbroken. MIJNBEHANGPAPIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of beschadigen van gegevens door zulke onderbrekingen. Als houder van het account bent u ten opzichte van MIJNBEHANGPAPIER aansprakelijk voor alle foto’s of digitale beelden die in uw gebruikersaccount worden opgeslagen en in algemene zin ook voor elk gebruik dat uzelf of anderen maken van uw gebruikersaccount. U bent tevens verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het aan u toegekende wachtwoord. MIJNBEHANGPAPIER is niet aansprakelijk in het geval dat uw wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door ongeoorloofd gebruik door uzelf of iemand anders wordt veroorzaakt. U bent verplicht MIJNBEHANGPAPIER onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en uw wachtwoord te veranderen als u denkt dat uw wachtwoord niet langer vertrouwelijk is. Als het gebruikersaccount wordt beeindigd verwijdert MIJNBEHANGPAPIER het gebruikersaccount en alle foto’s en projecten die daar zijn opgeslagen. Bovendien kan MIJNBEHANGPAPIER zonder voorafgaande rechtelijke uitspraak of enige vorm van compensatie een gebruikersaccount opheffen en/of geheel of gedeeltelijk blokkeren of sommige of alle digitale foto’s die zich in het gebruikersaccount bevinden verwijderen in het geval deze Algemene Voorwaarden werden geschonden door de klant.
Gebruik van de software
Op de website is een editor beschikbaar die eigendom is van onze leverancier HP. Enige vorm van downloaden, kopiëren, permanent of tijdelijke reproductie van het geheel of een gedeelte van de software, is niet toegestaan. Tevens is het verboden de software te vertalen, aan te passen, te vervormen of op andere wijze te transformeren of in aangepaste vorm gratis of betaald publiekelijk te distribueren of beschikbaar te stellen aan derden.
Gebruiksvoorwaarden
U bent aansprakelijk voor alle beelden die u download of kopieert via de website www.mijnbehangpapier.be. Dat houdt in dat u er uitdrukkelijk mee instemt met het oog op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wetgeving geen fotografische beelden zult downloaden die in strijd zijn met het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht. Onwettig gebruik van de site is niet toegestaan. Het is dus verboden om onwettige content te uploaden, te posten, er afdrukken van te bestellen, te e-mailen, te versturen of op andere wijze te communiceren, In het bijzonder geen racistische, xenofobe, antisemitische, islamofobe, discriminatoire, seksistische, pornografische afbeeldingen en/of teksten. U bent verantwoordelijk voor alle verliezen of schade die voortvloeit uit overtreding van deze clausule. In het geval van een dergelijke overtreding dient u MIJNBEHANGPAPIER schadeloos te stellen voor alle kosten die hieruit voortvloeien (inclusief gerechtskosten). MIJNBEHANGPAPIER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen te treffen in het geval deze clausule wordt overtreden of indien er serieuze indicaties zijn van een dergelijke overtreding, zonder dat u daarbij enig recht op schadevergoeding kunt claimen. MIJNBEHANGPAPIER kan in een dergelijk geval de toegang tot de beelden weigeren, alle betreffende beelden van de server verwijderen, weigeren een bestelling uit te voeren of iedere dienst die via de website van MIJNBEHANGPAPIER wordt aangeboden te blokkeren. Tenslotte kan MIJNBEHANGPAPIER uw persoonlijke gegevens evenals kopieën van door u geuploade beelden verstrekken aan de rechtelijke macht en andere overheidsinstanties als we daartoe wettelijk worden verplicht.
Gebruikersvoorwaarden van online geplaatste foto's
Het bestellen van een product of het gebruik maken van het gebruikersaccount verleent MIJNBEHANGPAPIER geen rechten op de foto’s die op haar server staan opgeslagen, doch slechts het recht om de door de klant bestelde diensten uit te voeren.
Vereiste resolutie van uw digitale foto's
Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De site geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. Er kan op diverse plaatsen tijdens het bestelproces visueel gecontroleerd worden of de resolutie/kwaliteit aan uw wensen voldoet. MIJNBEHANGPAPIER is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch wordt opgeladen. MIJNBEHANGPAPIER is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. U bent steeds verantwoordelijk voor de pixelresolutie van de beelden die u gebruikt in onze editor. Zelfs als u een beeld gebruikt dat niet de vereiste minimumresolutie heeft om een scherp, duidelijk en kleurecht behang te produceren, dan bent u als klant gehouden aan de betaling van de geplaatste bestelling.
Een bestelling plaatsen
Met het bevestigen van uw bestelling geeft u ons definitief opdracht een bestelling uit te voeren. We accepteren deze opdracht door u per e-mail een orderbevestiging te sturen. Tijdens het bestellen leidt de website u stap voor stap door het bestelproces. Tijdens dit bestelproces kunt u uw bestelling wijzigen of uw gegevens op ieder moment corrigeren door eenvoudigweg terug te gaan naar eerdere stappen. Bij het bevestigen van de bestelling wordt een overzicht van de bestelling getoond met een samenvatting van alle details van de bestelling. Controleer a.u.b. alle details en corrigeer deze waar nodig. Wij verzoeken u accurate en exacte informatie te verstrekken over de identiteit van de ontvanger van de bestelling en het afleveradres en het e-mail adres waar de bevestigings e-mail van de bestelling naartoe gestuurd kunnen worden. Is het bestelproces eenmaal voltooid, dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk.
Prijs
De prijzen voor de productie van uw bestelling zijn dezelfde als de prijzen die op het moment van uw bestelling op de website worden vermeld. De prijs bestaat steeds uit een vaste prijs per vierkante meter, aangevuld met kosten voor auteursrechten op gebruikte beelden of motieven uit Fotolia of Pattern design. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. De prijzen worden vermeld in euro. Alle prijzen zijn BTW inclusief. De verzendkosten bedragen € 10, voor België en Nederland en vanaf een bestelling ter waarde van € 150,- verzenden we gratis in België en Nederland . Als één bestelling meerdere producten bevat wordt de prijs niet verhoogd. De verzendkosten worden op het einde van uw bestelling bijgevoegd. .
Betaling en facturering
De MIJNBEHANGPAPIER website biedt het OGONE betaalsysteem aan. De keuze van betaling gebeurt op het einde van het bestelproces. MIJNBEHANGPAPIER behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails te valideren en om de levering van de producten op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling. De bestelde producten worden gedurende een termijn van 8 dagen voor u gereserveerd, in afwachting van de betaling. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen, kan MIJNBEHANGPAPIER de bestelling annuleren. Na betaling zal de klant indien gewenst een factuur ontvangen. .
Levering
MIJNBEHANGPAPIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering. Als uw bestelling niet binnen de 30 kalenderdagen na de orderbevestigingsdatum geleverd wordt, dient u MIJNBEHANGPAPIER hiervan schriftelijk te informeren binnen 6 weken na de orderbevestigingsdatum, op straffe van verval. MIJNBEHANGPAPIER zal dan uw bestelde producten opnieuw aanmaken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is exclusief voorbehouden aan MIJNBEHANGPAPIER. In geen geval zal MIJNBEHANGPAPIER gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding aan de klant wegens vertragingen bij de levering. U bent verplicht de aflevering van uw bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar MIJNBEHANGPAPIER door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), is MIJNBEHANGPAPIER na aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging op te schorten of te ontbinden. U maakt in dit geval geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van MIJNBEHANGPAPIER verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Om de privacy van onze klanten te beschermen wordt elke geretourneerde bestelling onmiddellijk na ontvangst vernietigd. Voor aan MIJNBEHANGPAPIER geretourneerde pakketjes door haar eigen fout of een fout van bpost zal MIJNBEHANGPAPIER de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden. MIJNBEHANGPAPIER zal in voorkomend geval niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wat gebeurt er als uw bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? 
Neem eenvoudig contact op met MIJNBEHANGPAPIER via info@mijnbehangpapier.be en stuur ons daarbij als bijlage een digitale foto van het beschadigde product. MIJNBEHANGPAPIER zal vervolgens de beschadigde producten opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.
Klachten
Alle klachten met betrekking tot de geleverde producten moeten op straffe van verval schriftelijk (hetzij per e-mail via info@mijnbehangpapier.be; hetzij aangetekend) en gemotiveerd, eventueel met mededeling van een foto, gebeuren binnen de 7 dagen na levering en in elk geval, voor verwerking en/of ingebruikname van de goederen. In voorkomend geval is de aansprakelijkheid van MIJNBEHANGPAPIER beperkt tot de vervanging van de niet-conforme producten. In geen geval zal MIJNBEHANGPAPIER gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding. MIJNBEHANGPAPIER is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg zijn van het niet-naleven van de instructies zoals vermeld op deze website en/of een niet correcte plaatsing van het behang.
Archivage van uw bestellingen
De bestanden en informatie over uw bestellingen worden door ons 30 dagen opgeslagen, dit voor het geval er problemen ontstaan bij de uitvoering of levering van uw bestelling. Tijdens deze periode kan u eveneens een herbestelling plaatsen zonder dat u uw foto's opnieuw moet uploaden
Annuleren
Alle producten worden op maat vervaardigd naar de wensen en specificaties van de klant. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk. Enkel bij aankoop van accessoires is 14 dagen retourrecht van toepassing.
Eigendomsoverdracht
Alle bestellingen blijven eigendom van MIJNBEHANGPAPIER tot dat de volledige betaling door MIJNBEHANGPAPIER is ontvangen.
Intellectuele eigendomsrechten website
Alle elementen van de website MIJNBEHANGPAPIER zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van MIJNBEHANGPAPIER.
Toepasselijk recht
Het Belgische recht is tussen partijen van toepassing en de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.